brownian: (Оттак)
[personal profile] brownian
Цікава ініціатива. Київ, Громадська варта Голосіївського району:

Починаємо об'єднувати патріотів з нашого району у п'ятірки, для подальшого спільного вишколу. Вишкіл будемо проводити у вихідні дні, місце проведення буде повідомлено додатково. Будемо відновлювати вміння і навички з орієнтування на місцевості, прискореного пересування, інженерної підготовки, маскування, виживання в польових умовах. Вивчатимемо тактику дій малих груп за різних умов. У подальшому - вогнева підготовка.

Починаємо будувати нове українське військо знизу і вимагаємо від влади будувати його нам на зустріч з верху. Це справжня чоловіча справа. Чоловіки, об'єднуйтеся з друзями, зв'язуйтеся з нами. Репост, будь ласка. https://docs.google.com/forms/d/1LL4jHtP4goDIHBybwiMwQ_j2C5L6aa-ILlyfjCuG8Sk/viewform


Джерело: https://www.facebook.com/golosievo/posts/10202953222812795
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

July 2014

S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
202122 23 242526
2728293031  

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Sep. 21st, 2017 09:29 pm
Powered by Dreamwidth Studios